§ 1 Definicje

 1. Gwarant – Rücken sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, przy ul. Kujawska 44a, 86 – 050 Solec Kujawski, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000460727, NIP: 554-292-11-01, REGON: 341425913, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł.
 2. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta.
 3. Produkt – materace sprzedawane przez Gwaranta.
 4. Kupujący – osoba fizyczna nabywająca Produkt na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Zakres Gwarancji

 1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje wady Produktu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie (wady Produktu powstałe z winy Gwaranta za które uważa się m.in. użycie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne).
 3. Gwarancja na Produkt udzielana jest na czas określony, liczony od dnia wydania Produktu Kupującemu. Okres gwarancji wynosi 5 lat na cały Produkt (z wyjątkiem pokrowców, które objęte są 2-letnią Gwarancją).
 4. Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady Produktu, lub do dostarczenia Produktu wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku, jeżeli usunięcie wad Produktu jest niemożliwe, to Kupującemu przysługuje – według wyboru Gwaranta – dostarczenie Produktu wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny za Produkt.
 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Kupującemu zamiast Produktu wadliwego, Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego Gwarancją, Kupujący nie mógł z niej korzystać.

§ 3 Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta

 1. Odpowiedzialnością Gwaranta z tytułu Gwarancji nie są objęte w szczególności:
  1. wady Produktu wynikłe z nieprzestrzegania przez Kupującego zasad określonych w informacjach ogólnych dostępnych na karcie Produktu związanych z właściwym użytkowaniem Produktu,
  2. zmian naturalnych Produktu powstałych wskutek jego prawidłowego użytkowania (wynikłych z właściwości Produktu),
  3. zniszczenia, zabrudzenia lub pilling na powierzchni pokrowca, który podlega normalnemu zużyciu podczas eksploatacji Produktu,
  4. zniszczenia wkładu w wyniku skakania, stawiania lub umieszczania ciężkich przedmiotów na materacu,
  5. zmian w Produkcie powstałych w wyniku wstąpienia po praniu pokrowca do 5 %,
  6. wady Produktu powstałe w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek w Produkcie,
  7. zmian w Produkcie powstałych w wyniku deformacji siatki 3D wynikającej z dłuższego użytkowania niż rekomendowana siatka (siatka rekomendowana 3D na pierwsze 12 m-c życia).

§ 4 Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu Gwarancji możne nastąpić:
  1. pisemnie na adres: Rücken sp. z o.o. ul. Kujawska 44a, 86 – 050 Solec Kujawski,
  2. pocztą elektroniczną na adres: bok@rucken.pl  
 2. Zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacji następujących informacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, tj. data wystąpienia wady, opis wady,
  2. dowód zakupu,
  3. żądania reklamacyjnego z tytułu Gwarancji,
  4. danych kontaktowych osoby składającej reklamację.
 3. Wadliwy Produkt należy dostarczyć na adres: Rücken sp. z o.o. ul. Kujawska 44a, 86 – 050 Solec Kujawski.
 4. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Gwarantowi reklamowanego Produktu.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Produkt dodany do porównania

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.