INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE

DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)
Rücken Sp. z.o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://rucken.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rücken Sp. z.o.o. ul. Kujawska 44a 86-050 Solec Kujawski NIP: 5542921101 Regon: 341425913 (+48) 52 387 44 22 (+48) 697 707 330 bok@rucken.pl
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w Rücken Sp. z.o.o. można się kontaktować pisząc

na adres pocztowy ul. Kujawska 44a 86-050 Solec Kujawski, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-
mail – bok@rucken.pl.

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6, ust. 1, lit. b RODO) będziemy przetwarzań Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6, ust. 1, lit. f RODO )
  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
  w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
  infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
  internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
  związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać
  Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel
  pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania
  Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje
  przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
  "Pod warunkiem uzyskania Pani/Pana zgody będziemy również przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych".
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego
  przez Sklep internetowy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana
  dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów
  wskazanych w ust. 3, tj.:
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
  zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
  nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego
  przetwarzania.
 7. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Rücken Sp. z.o.o. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
  umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
  warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
  jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
  Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
  Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
  towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
  warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia
  działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
  wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na
  rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych
danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej
pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Produkt dodany do porównania