Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Rucken sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460727, REGON: 341425913, NIP: 554-292-11-01, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Kujawska 44A, 86 – 050 Solec Kujawski.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: bok@rucken.pl lub pisemnie na adres: Rucken sp. z o.o., ul. Kujawska 44A, 86 – 050 Solec Kujawski.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

 1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
  1. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
  2. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  3. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  4. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
  5. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
  6. w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,
  7. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

§ 4 Odbiorcy danych

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
  1. przewoźnicy / kurierzy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  3. podmiot obsługujący płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
  4. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne w szczególności dostawcy oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, dostawy oprogramowania umożliwiającego wysyłkę Newslettera, a także usługi księgowe oraz usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. do sprostowania (art. 16 RODO),
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  7. do sprzeciwu (art. 21 RODO),
  8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@rucken.pl lub pisemnie na adres: Rucken sp. z o.o., ul. Kujawska 44A, 86 – 050 Solec Kujawski.
 3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
  1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niepodanie danych określonych w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego uniemożliwia korzystanie z usług,
 2. zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 3. rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,
 4. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 8 Przekazywanie danych do Państw trzecich

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

POLITYKA COOKIES

§ 1 Pliki Cookies

 1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.
 2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.
 3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

Poniżej rodzaje plików cookies:Pliki cookies niezbędne (4)

są konieczne do funkcjonowania Strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności
CONSENT youtube.com HTTP 2 lata
PHPSESSID rucken.pl HTTP Sesyjny
PrestaShop-# rucken.pl HTTP 20 dni
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 dzieńPliki cookies statystyczne (5)

umożliwiają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje, wykorzystując między innymi narzędzia udostępniane przez Google Analitycs.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności
_ga rucken.pl HTTP 2 lata
_ga_# rucken.pl HTTP 2 lata
_gat rucken.pl HTTP 1 dzień
_gid rucken.pl HTTP 1 dzień
td googletagmanager.com PIXEL SesyjnyPliki cookies marketingowe (19)

stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności
gcl_au rucken.pl HTTP 3 miesiące
ads/ga-audiences google.com PIXEL Sesyjny
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTTP Sesyjny
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore youtube.com IndexedDB Stały
pagead/1p-user-list/# google.com Pixel Sesyjny
remote_sid youtube.com HTTP Sesyjny
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog youtube.com IndexedDB Stały
TESTCOOKIESENABLED youtube.com HTTP 1 dzień
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 180 dni
VISITOR_PRIVACY_METADATA youtube.com HTTP 180 dni
YSC youtube.com HTTP Sesyjny
YtIdbMeta#databases youtube.com IndexedDB Stały
yt-remote-cast-available youtube.com HTTP Sesyjny
yt-remote-cast-installed youtube.com HTTP Sesyjny
yt-remote-connected-devices youtube.com HTTP Stały
yt-remote-device-id youtube.com HTTP Stały
yt-remote-fast-check-period youtube.com HTTP Sesyjny
yt-remote-session-app youtube.com HTTP Sesyjny
yt-remote-session-name youtube.com HTTP SesyjnyPliki cookies niesklasyfikowane (1)

są stosowane w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

Nazwa Cookies Dostawca Typ Data ważności
pshowconversion rucken.pl HTTP 1 dzień

§ 3 Zarządzanie plikami cookies

 1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.
 2. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.
Produkt dodany do porównania